životní prostředí
ISO 14001
více
kontrola kvality
ISO 9001
více
politika jakosti a EMS
více

POLITIKA JAKOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ISO 9001 A 14001 FIRMY TISKÁRNY B.N.B., spol. s r.o.

Základní činnost naší společnosti je komplexní polygrafická výroba a služby s ní související. Jsme si vědomi neustále rostoucích požadavků našich zákazníků na kvalitu výrobků a dopadu činností naší společnosti na životní prostředí. Proto vedení firmy rozhodlo vybudovat integrovaný systém kvality a environmentu s cílem zlepšit a zefektivnit jak vnitropodnikové procesy a činnosti, tak externí vztahy s dodavateli a odběrateli ve vztahu k životnímu prostředí. Tímto krokem se naše společnost stává pro veřejnost více otevřenou, připravenou poskytnout veřejnosti informace ve vztahu k životnímu prostředí.

Orientace na zákazníka

Již při vzniku společnosti v roce 1992 stanovilo vedení společnosti postupné cíle vedoucí k maximálnímu uspokojování potřeb zákazníků podle zásady, jen spokojený zákazník se pravidelně vrací, využívá dlouhodobě našich služeb a dává doporučení dalším potenciálním klientům. Dáváme přednost osobnímu kontaktu se zákazníkem, při kterém zjišťujeme přesněji jeho požadavky a nabízíme různé varianty řešení. Pro uspokojování požadavků, přání a očekávání zákazníků se TISKÁRNY B.N.B., spol. s r.o. zavazují neustále zlepšovat:

1. Kvalitu výrobků

2. Používané technologie

3. Efektivnost systému řízení kvality a EMS a všech jejích procesů

4. Snižovat náklady a zvyšovat produktivitu práce

5. Spolehlivost termínu dodávek

Dodavatelé

Do celkového systému řízení kvality jsou zahrnuti jak dodavatelé tak i externí spolupracovníci, od kterých společnost vyžaduje prokázání a ověření jakosti dodávaných výrobků a služeb.

Pro společnost jsou přijatelní pouze ti dodavatelé, jejichž kvalita neustále odpovídá vysokým nárokům společnosti TISKÁRNY B.N.B. spol. s r.o a jejím zákazníkům.

Technologie

Zavádění nových technologií a postupů je nutným předpokladem pro nabízení dokonalejších služeb zákazníkům. Všechny naše inovativní postupy mají přímou souvislost ve vztahu k životnímu prostředí a k neustálému zvyšování kvality a efektivity všech činností, procesů a celkového systému.

Solidnost a profesionalita

Důležitým předpokladem pro udržení image solidní firmy je přesvědčení zákazníka, že všechna ujednání, ať písemná či ústní, budou beze zbytku a v dohodnutém termínu splněna.

Naše krédo je profesionální řešení zadaných úkolů v odpovídající kvalitě a jejich provedení v požadovaném termínu. Klademe důraz na to, aby jednotlivé oddělení spolu navzájem dobře komunikovaly, aby znaly své kompetence, ale i odpovědnost za vymezený rozsah činnosti.

Personalistika

Vedení společnosti si uvědomuje, že základní součástí společnosti ale i samotného procesu kvality a životního prostředí je každý zaměstnanec a proto i organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. Vedení společnosti se snaží zvyšovat odborné znalosti svých zaměstnanců včetně minimalizace jejich fluktuace.

Vedení společnosti dále dbá na zvyšování povědomí zaměstnanců o nutnosti plnit požadavky integrovaného systému kvality a životního prostředí. Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.

Šetrnost k životnímu prostředí

V oblasti životního prostředí se zaměřujeme zejména na:

1. Snižování spotřeby vstupů jak pro výrobní tak i nevýrobní činnosti (elektrická energie, zemní plyn, voda materiály ...)

2. Snižování emisí a prevenci znečišťování životního prostředí

3. Minimalizaci technologického odpadu

4. Zajištění průběžného plnění platných legislativních a jiných požadavků na životní prostředí a neustálé zlepšování životního prostředí ve společnosti i v jejím bezprostředním okolí.